113Hem Dünyada hem de Türkiye’ de iç denetim hizmetleri arasında en büyük uzmanlık gerektiren alan operasyonel denetimdir. Uluslararası danışmanlık şirketi arasında, Control Solutions International, operasyonel denetim alanında sahip olduğu deneyim ve tecrübeler ile farklılaşmaktadır.  Operasyonel denetim ihtiyaçlarınızı, şirket özel çözümler ile karşılıyor, bu özel denetim alanında size, geniş bir yelpazede uzmanlık ile hizmet veriyoruz.

 

Operasyonel denetim bir şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin, operasyonların etkinlik ve verimliliğinin ve stratejileriniz ile uyumunun, organizasyon yapısı ve kültürün iş hedefleri ile uyumunun, değerlendirildiği, kuruma hem makro, hem de mikro seviyelerden bakmayı gerektiren, farklı uzmanlardan olulan bir ekip ile gerçekleştirilen bir denetim türüdür.

 

1114Control Solutions International’ dan operasyonel denetim hizmeti aldığınızda, şirketinizin ya da şirketler grubunuzdaki tüm şirketlerinizin, tüm stratejik, mali, idari, BT ve operasyonel süreçleri, operasyonel denetim bakış açısı ve metodolojileri ile denetlenmekte, şirketinizin net bir fotoğrafı çekilerek, şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine sunulmaktadır.

 

In house, eş kaynak ve dış kaynak iç denetim hizmetleri, ağırlıklı olarak şirketinizin iş süreçleri, departmanları ve projelerinin risk odaklı ve kontroller üzerinden çok detaylı olarak denetimine ve sonuçların süreç bazlı raporlanmasına yönelik iken, operasyonel denetim şirketin stratejik, operasyonel, mali, BT ve idari süreçleri tek defada, üstten alta ve tüm süreçlerin etkileşimleri de göz önünde bulundurularak, bir değer zinciri modeli çerçevesinde değerlendirilmekte ve şirket operasyonel denetim raporu, tüm şirket için yapılan tespitleri de içerecek şekilde tek defada raporlanmaktadır.

 

111Operasyonel denetim hizmetinde şirketinizin tamamı, sektör ve alan uzmanı iç denetim danışmanlarımız tarafından denetlenmekte ve aşağıda belirtilen alanlara ilişkin; stratejik uyum, süreçlerin etkinliği ve verimliliği, yönetim ve organizasyon yapısının yeterliliği, hileli işlemlere açıklık, kontrollerin sağlıklılığı, maliyetlerin iyi yönetilip yönetilmediği yönlerinden değerlendirilmektedir.

 

Operasyonel denetimlerde şirketinizin;

 • İnsan Kaynakları
 • Finans
 • Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • Bilgi Teknolojileri
 • Üretim
 • Üretim Planlama
 • Kalite Yönetimi
 • Pazarlama
 • Satış
 • Stratejik ve Operasyonel Planlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Faaliyetleri
 • Mevzuata Uyumu
 • Performansı, Etkinlik ve Verimlilik Hedeflerine Ulaşma Seviyesi

denetlenmektedir.

Denetimler sonucunda şirketin topyekün olarak ve süreçler bazında iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmekte ve bunları gerçekleştirmek üzere, şirketin mevcut kaynakları ve varlıkları göz önünde bulundurularak operasyonel denetim eylem planları hazırlanmakta ve bu eylem planlarına yönelik gerçekleşmeler, periyodik olarak tarafımızdan izlenmekte ve raporlanmaktadır.