Kimler İçin:

 • Şirketlerin iç denetim birimlerinde görev yapan iç denetçiler,
 • İç denetim görevi icra eden farklı birimlerde görev yapan denetçiler (iç tetkikçiler, müfettişler, finansal kontrolörler),
 • Şirketlerinde iç denetim birimi oluşturmak ve iç denetim faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen yönertici ve personel,
 • Şirketlerinde iç denetim faaliyeti oluşturmak isteyen Yönetim Kurulları veya Yöneticiler.

Eğitimin Amacı:

İç denetimin şirketlerde belirli bir metodoloji ile yürütülmesi, yönetimi ve raporlanmasını sağlamak, iç denetimin prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

Eğitim programımız ile hedeflenen, iç denetim faaliyetlerinin, şirket Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerine  fayda sağlayacak bir yönetsel araca dönüşmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimden Sağlanacak Faydalar:

 • Risk odaklı iç denetim metodolojisi ve araçları üzerinde bilgi ve beceriler geliştirilecektir.
 • Risk odaklı ve değer katan iç denetim felsefesi ve yaklaşımına dair ciddi düzeyde farkındalık kazandırılacaktır,
 • Şirket ihtiyaç ve beklentileri iyi anlaşılarak, Yönetim Kurulu’ nun taleplerini karşılayacak denetim planları oluşturulacak ve “nokta atışı” denetimler ile şirketin önemli konuları ve sorunları mercek altına alınacaktır.
 • Operasyonlarda iyileştirmeler sağlanarak; gelir, karlılık, verimlilik ve inovasyon gibi parametrelerde önemli kazanımlar elde edilebilmesi için gerekli denetim araçları kazandırılacaktır.

 

Eğitim Kapsamı:

 • Temel Eğitim: 
 • İç denetime genel bakış ve risk odaklı iç denetim perspektifinin anlaşılması,
 • Denetim evreninin belirlenmesi (denetlenebilecek tüm süreçlerin/ alanların tanımlanması)
 • Risk değerlendirmesi ve şirkete doğrudan ve öncelikle katkı sağlanabilecek alanların belirlenmesi;
  • Şirket stratejik planı ve/veya amaç ve hedefleri,
  • Şirketi tehdit eden iç ve dış riskler ve bu risklere açıklık,
  • Şirket içi kronik sorun ve darboğazlar
  • Verimsizlikler,
  • Suistimale açık alanlar,
  • Yönetim Kurulu beklentileri ve İcrai Yönetimin yardım talep ettiği konular,
 • Periyodik iç denetim planlaması
 • Risk odaklı ve süreç bazlı iç denetim süreci, aşamaları ve iç denetimlerde kullanılan araç ve teknikler
  • Denetim planlaması
  • Denetim bildirimi ve denetçi görevlendirme süreci
  • Açılış toplantıları ve toplantı yönetimi
  • Ön araştırma süreci
   • Ön araştırma yöntem ve teknikleri (mülakat, inceleme, gözlem, yerinde görme, toplantı, anket, vd.)
   • Risk değerlendirmeleri ve risklerin tespiti, ölçümü, önceliklendirilmesi,
   • Kontrollerin tanımlanması
   • Risk kontrol matrislerini oluşturma
   • Denetim programı hazırlama
  • İç denetimde saha çalışmaları ve denetim testleri
   • Test prosedürleri
   • Bulgular, bulguların tespiti ve bulgu yönetimi
   • Öneri geliştirme ve değer katıcı danışmanlık/rehberlik
   • Kapanış toplantısı ve bulgu/önerilerin değerlendirilmesi
   • Kapanış toplantısında çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri
  • İç denetimde etkili raporlama ve sunum
  • Örnek bir iç denetim vaka çalışması ve risk odaklı iç denetim becerilerinin geliştirilmesi: İç denetim ekibi ile bir vaka üzerinde detaylı bir iç denetim çalışması gerçekleştirilmesi.

 

 • Kurum İçi Pilot İç Denetim Çalışması:

Eğitim alan  İç Denetim Ekibi ile birlikte, şirketin operasyonel iş süreçlerinden bir tanesinde (Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi tarafından talep edilen bir süreç de olabilir) pilot bir iç denetim çalışması, eğitimen ve danışmanlarımız eşliğinde gerçekleştirilecektir. Denetim süresi 3 hafta olacaktır. Danışmanlarımız, bu denetimin tüm aşamalarında, haftanın belirli günleri ekibe destek sağlayarak, geri bildirimde bulunacaklardır.

 

Bu denetimde;

 • İç denetim kapsamının (süreç-alt süreçler, görevler, alanlar, sorumlular) belirlenmesi
 • Denetimin duyurulması
 • Açılış toplantısı
 • Ön araştırma toplantı ve anketlerinin düzenlenmesi
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Ön araştırma sürecinde Risk Kontrol Matrisleri ve Denetim Programının hazırlanması
 • Denetim Çalışma Kağıtlarının hazırlanması
 • Saha çalışması kapsamında denetim testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bulgu ve önerilerin oluşturulması
 • Raporun hazırlanması ve sunuma dönüştürülmesi

aşamalarında eğitimi alan iç denetim ekibine destek sağlanacaktır. Özellikle açılış toplantısı, kritik ön araştırma toplantıları ve kapanış toplantılarına katılım sağlanacak, tüm RKM ve denetim programları eğitmenlerimiz eşliğinde hazırlanacaktır. Ayrıca saha çalışması, test, bulgu ve öneri süreçlerine de eş zamanlı geri bildirim ve destek sağlanacaktır. Denetim raporu ve sunumu da ekip ile birlikte hazırlanacaktır.

Süre: Temel eğitim 4 gün, Pilot Denetim Desteği denetim süresince 6 gün sahada destek vermek şeklinde olacaktır.

 

Ücretler

Ücret bilgisi için (312) 442 50 15 i arayabilir yada mail atabilirsiniz.

Eğitmen:

Dr. Bertan Kaya, CIA

*Katılımcılara ve Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi üyelerine  Dr. Bertan Kaya’nın İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi kitabı hediye edilecektir.